Nazwa Wnioskodawcy: Jeremy Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „iBakery - innowacyjny system informatyczny do zarządzania urządzeniami piekarniczymi”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020); Działanie 1.2 RPO WM

Okres realizacji: 01.06.2017 – 31.07.2019

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR w kwocie 924 811,00 PLN ( w tym 8 800,00 PLN w ramach pomocy de minimis)

Wartość projektu: 1 888 851,89 PLN

 

CEL GŁÓWNY: Stworzenie iBakery – innowacyjnego systemu informatycznego do zarządzania urządzeniami w branży piekarniczo-cukierniczej wspierającego oszczędności energetyczne w piekarniach do 31.07.2019, w celu zwiększenia sprzedaży maszyn z nowym systemem.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji projektu realizowane jest prowadzenie przez Jeremy Sp. z o.o. samodzielnych prac badawczo-rozwojowych, które mają skutkować przygotowaniem innowacyjnego systemu iBakery gotowego do wdrożenia w piekarniach oraz zmodernizowanie 10 produktów Jeremy.

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU:

Nr

Wskaźnik rezultatu

Wartość wskaźnika

Rok osiągnięcia

1

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (Cl6)

976 440,89 zł

2019

2

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych

1

2019

3

Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

100 000, 00 zł

2023

4

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl 28)

1

2019

5

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (Cl 29)

1

2019